مشاهده پروژه ها

نام کارفرماشماره تماستکنسیننوع کارنوع سیستمتاریخ نصب
تست09210368948محمدرفیع علیزادهنصبدوربین مداربسته1399/07/30
تاتات67604679محمدرفیع علیزادهنصبدوربین مداربسته1399/06/27
خمیسی۰۹۱۶۶۱۴۸۸۳۷علی حیاتیتعمیرآیفون تصویری1399/06/29
قاسم زاده۰۹۱۶۶۵۰۸۰۹۶علی حیاتینصبجک بازویی1399/06/30
دیلمی۰۹۱۶۳۵۳۲۵۷۰علی حیاتینصبجک بازویی1399/06/31
عساکره۰۹۱۶۶۵۲۷۹۸۶علی حیاتینصبجک بازویی1399/08/30
محسن ابادی09161522870رامین حق دوستتعمیرجک بازویی1399/06/30
ارشدی فر09163532957رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/30
ایمان حیدری09163531043رامین حق دوستنصبقفل برقی1399/06/30
اشنا گر09169527735حسین حمیدتعمیرجک بازویی1399/06/29
حمیدیان09163523889رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/29
اریاپور09169508904رامین حق دوستتعمیردزدگیر1399/06/29
ناصریان09166523036رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/29
اریاپور09169508904رامین حق دوستتعمیردزدگیر1399/06/29
علوانیان09166517715حسین حمیدنصبدزدگیر1399/06/27
علیپور۰۹۱۶۳۱۱۸۲۵۰علی حیاتیتعمیرجک بازویی1399/06/27
دریا شناس۰۹۳۹۷۸۵۵۹۵۵علی حیاتینصبآرام بند1399/06/27
دریا شناس۰۹۳۹۷۸۵۵۹۵۵علی حیاتینصبقفل برقی1399/06/27
موسوی09169712737رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/26
فدعمی09167725969حسین حمیدنصبجک بازویی1399/06/24
کریم هندیجانی09123102766حسین حمیدتعمیردوربین مداربسته1399/06/23
یوسفی09169015912حسین حمیدنصبجک بازویی1399/06/23
موسوی09161522667حسین حمیدنصبدوربین مداربسته1399/06/23
صباحی مقدم09365301342حسین حمیدتعمیردوربین مداربسته1399/06/22
امیری-نظام مهندسی09169503071حسین حمیدنصبدوربین مداربسته1399/06/20
بنگاه هادی09165125004رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/20
منطقه ویژه اقتصادی09358357035رامین حق دوستتعمیردوربین مداربسته1399/06/20
قنواتیان09166530574حسین حمیدتعمیرجک بازویی1399/06/19
شعبانی09120165461حسین حمیدنصبدوربین مداربسته1399/06/16
مختاری.فاز609167995185عماد بهدادنصبدزدگیر1399/06/17
بساکی09163016562حسین حمیدنصبدوربین مداربسته1399/06/18
محمدی09168515302حسین حمیدتعمیردزدگیر1399/06/17
آذرباد09210368948محمدرفیع علیزادهنصبدوربین مداربسته1399/06/11
نام کارفرماشماره تماستکنسیننوع کارنوع سیستمتاریخ نصب